Global Exhibitions Day на Moldexpo

Выставки — масштабная глобальная индустрия.

6 июня 2018 года — Всемирный день выставок. В этом году праздник будет проводится в третий раз. Цель данного мероприятия — отметить по всему миру значимость выставочной индустрии, показать её позитивное влияние на бизнес, инновации, инвестиции.

По данным Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI), в глобальном масштабе ежегодно проводятся около 31 тыс. выставок, в которых участвуют 4,4 млн компаний-экспонентов и более 260 млн. посетителей. Каждый год экспоненты и посетители тратят около 96 млрд. евро на выставки, делая выставки важной глобальной промышленностью. В выставочной индустрии занято более 680 тыс. человек. В 2017 году количество выставочных площадок в мире (площадью не менее 5 тыс. кв. м.) составило 1212 с общей площадью 34,8 млн. кв. м.

В условиях смещения экономических приоритетов важность выставочной индустрии еще более возрастает. Представляя, продвигая и поддерживая торговлю и новые идеи, выставки упрощают бизнесу путь к процветанию и успеху.

Преимущества и ценности выставочной индустрии для развития экономики и общества:

       Выставки — эффективный и рациональный способ ведения бизнеса;

       Выставки эффективный инструмент маркетинга товаров и услуг, особенно для предприятий малого и среднего бизнеса. Они создают максимум возможностей собрать большое количество людей в одном месте, в ограниченные временные рамки, заключить большое количество контрактов и установить деловые связи;

        Выставки — инструмент «лицом к лицу», их главная особенность — уникальный человеческий фактор;

        Выставки — действенный инструмент создания у клиента чувства удовлетворенности и приверженности бренду;

        Выставки способствуют обмену знаниями и сотрудничеству, в результате чего возникают новые идеи и проекты. Это может менять ситуацию и тенденции в отдельно взятой отрасли;

         Выставки содействуют развитию новых отраслей;

         Выставки поддерживают развитие торговли и являются инструментом интернационализации; 

         Выставки содействуют конкурентным преимуществам стран, они могут создавать и усиливать национальные бренды;

         Выставки поддерживают экономический рост и приносят ощутимые социальные и экономические выгоды;

         Выставки способствуют росту производительности труда, создают новые рабочие места, стимулируют экономическое развитие и развитие инфраструктуры на региональном и национальном уровнях;

         Выставки приносят образование и профессиональное развитие в местные сообщества, привлекая таланты, удерживая рабочую силу и предлагая возможности карьерного роста;

         Выставки могут быть инструментом привлечения инвестиций в страну;

         Выставки способствуют устойчивому развитию.

 

Expozițiile reprezintă o industrie globală la scară largă

6 iunie 2018 – Ziua internațională a expozițiilor. În acest an evenimentul va fi sărbătorit pentru a treia oară. Scopul evenimentului este de a atrage atenția asupra importanței industriei expoziționale din întreaga lume, pentru a demonstra impactul pozitiv al acesteia asupra afacerilor, inovațiilor și investițiilor.

Potrivit Asociației Globale a Industriei Expoziționale (UFI), anual pe glob se desfășoară aproximativ 31.000 de expoziții, la care participă 4.4 milioane de expozanți și peste 260 de milioane de vizitatori. În fiecare an, expozanții și vizitatorii cheltuiesc aproximativ 96 de miliarde de euro pentru expoziții, transformându-le într-o industrie globală importantă.

În industria expozițională sunt angajați peste 680 de mii de oameni. În 2017 numărul de spații expoziționale în lume (cu o suprafață de cel puțin 5 mii de metri pătrați) a fost de 1212, cu o suprafață totală de 34,8 milioane de metri pătrați.

În contextul schimbării priorităților economice, importanța industriei expoziționale este și mai mare. Reprezentând, promovând și sprijinind comerțul și ideile noi, expozițiile accelerează calea afacerilor spre prosperitate și succes.

Avantajele și valorile industriei expoziționale pentru dezvoltarea economiei și societății:

         Expozițiile – o metodă rațională și eficientă de a dezvolta afaceri;

         Expozițiile reprezintă un instrument eficient de marketing de bunuri și servicii, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii. Ele creează posibilități maxime de a aduna un număr mare de persoane într-un singur loc, într-un interval de timp limitat, pentru a încheia un număr mare de contracte și a stabili legături de afaceri;

         Expozițiile sunt un instrument «față în față», caracteristica principală fiind factorul uman unic;

         Expozițiile sunt un instrument eficient pentru crearea unui sentiment de satisfacție și loialitate al clientului față de brand;

         Expozițiile promovează schimbul de cunoștințe și cooperare, generând idei și proiecte noi. Acest lucru poate schimba situația și tendințele într-o anumită ramură a industriei;

         Expozițiile contribuie la dezvoltarea unor noi industrii;

         Expozițiile sprijină dezvoltarea comerțului și reprezintă un instrument de internaționalizare;

         Expozițiile contribuie la sporirea avantajelor concurențiale ale țărilor, creează și consolidează branduri naționale;

         Expozițiile susțin creșterea economică și oferă beneficii sociale și economice tangibile;

         Expozițiile contribuie la creșterea productivității muncii, la crearea de noi locuri de muncă, la stimularea dezvoltării economice și a dezvoltării infrastructurii la nivel regional și național;

         Expozițiile contribuie la școlarizarea și dezvoltarea profesională în comunitățile locale, atrăgând talente, păstrând forța de muncă și oferind oportunități de carieră;

         Expozițiile pot fi un instrument de atragere a investițiilor în țară.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *