Încercarea de a corupe alegătorii poate costa 10 mii lei

Cinci locu­i­tori ai raio­nu­lui Cri­u­leni au fost con­dam­nați pen­tru coru­pe­rea ale­gă­to­ri­lor la scru­ti­nul elec­to­ral local din 2015. Aceștia tre­buie să achite amenzi penale în valoare de 10.000 de lei. Pro­cu­ra­tura raio­nu­lui Cri­u­leni anu­nţă des­pre con­dam­na­rea a cinci local­nici la amenzi penale a cîte 10 mii de lei pen­tru coru­pe­rea ale­gă­to­ri­lor.

Atât în cadrul acţiu­ni­lor de urmă­rire penală, cât şi în instanţa de jude­cată s-a sta­bi­lit că pe 27 şi 28 iunie 2015, în cadrul turu­lui doi al ale­ge­ri­lor locale gene­rale, incul­pa­ţii au ofe­rit mai mul­tor locu­i­tori ai satu­lui Cimi­şeni bani a câte 50 şi 100 de lei fie­că­ruia, pre­cum şi sti­cle cu bău­turi alco­o­lice. În schim­bul aces­tor sume, săte­nii au fost con­vinşi să voteze pen­tru un anu­mit can­di­dat la fun­cţia de pri­mar al loca­li­tă­ţii, ceea ce ulti­mii au şi făcut, can­di­da­tul res­pec­tiv câş­ti­gând ale­ge­rile locale din Cimi­şeni.

Incul­pa­ţii nu şi-au recu­nos­cut vino­vă­ţia în comi­te­rea infra­cţiu­nii incri­mi­nate. Sen­tinţa este cu drept de atac în con­di­ţi­ile legii.

Men­țio­năm că în turul doi de scru­tin din 28 iunie 2015, Valen­tina Pisa­renco, can­di­dat PLDM, l-a învins pe can­di­da­tul inde­pen­dent Ghen­a­die Rabei, obținând 50,82% din votu­rile ale­gă­to­ri­lor.

zgd.md

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *